Läkare fall

Denna rapport är från en vän och FasterEFT kollega, Dr. Eric Robins som arbetar som urolog i  i Los Angeles. Han använder FasterEFT på det här sättet 3-5 gånger per dag i sin praktik.

Uppdatering: Numera har han blivit specialist på bäckensmärta för ett väldigt stort område och får de svåraste fallen. Nu säger han att han använder 98% FasterEFT! Som en fördel kan han också då använda längre tid, än de 15 minuter han kunde kosta på sig förut.

Ett par fallrapporter:

1) 33 årig man i vilken jag gjorde en ureteroskopisk  sten borttagning några veckor före. Vid slutet av detta, placerade jag en ureterledning (mjuk plastslang som går från blåsan till njuren) för att postoperations svullnad och inflammation i urinledaren att rinna ner.

När jag såg honom på kontoret 2 dagar sedan, behövde jag titta upp i urinblåsan med en flexibel cystoskop att hitta och ta bort stenten. Förfarandet sker under lokalbedövning bara, det är inte super bekvämt men inte hemskt heller och tar cirka 90 sekunder. När jag skulle börja föra in det men innan jag ens börjat, började den här killen skrika, gråta, och få  en panikattack. Det fanns inget sätt jag skulle kunna fortsätta när han höll på att spänna alla sina bäckenbotten muskler. Efter att ha gjort omkring 35.000 cystoskoperingar,  denna reaktion var inte normal. Jag visste att han måste att ha några tidigare erfarenheter eller inre föreställningar som han tänkte på som skrämmer honom så jag frågade honom, ”Vad är det du behöver tänka på för att bli så här rädd över förfarandet?” Han svarade: ”För några år sedan var jag en hjälpreda i en akutmottagning. En av de berusade patienterna hade gjort sjuksköterska förbannad. Sköterskan tvingade mig att hålla fast patienten (skrikande, skräckslagen) medan hon tvingade en Foley kateter upp hans penis och i hans blåsa. ” Jag frågade hur stor emotionell intensitet han kände om detta och han sa att det var en 12 på en tiogradig skala!

Vi gjorde en Quick Tap (en vanlig snabb knacknings runda som tar nån minut) och ca 4 rundor till, som man kunde ändra minnet, och bli av med hela emotionella laddningen och rädslan. Vid det laget var han helt avslappnad och förfarandet gick snabbt och enkelt. Den FasterEFT tog mindre än 5 minuter, hade jag inte känt till denna underbara helande modalitet, skulle han ha behövt gå och få helnarkos för att ta bort stenten.

2) en patient till mig hade nyligen diagnostiserats med en aggressiv form av cancer i urinblåsan. Ca 8 år innan tog jag bort en cancersvulst på hennes njure, och några år innan att hon hade bröstcancer. Jag frågade henne nu om hon hade några nya stressfaktorer i sitt liv som kunde ha påverkat hennes immunförsvar och fått blåsans tumör att utvecklas. Hon sa, ”Min man dog för 4 år sedan” och sedan började hon gråta ymnigt. Så klart sa jag: ”Vi vet alla att stress och negativa känslor påverkar vårt immunförsvar och vår hälsa, skulle det vara okej att rensa bort all sorgen angående att förlora din man, så att vi kan hedra honom genom att minnas de positiva gåvor han gav dig och släppa smärtan. ” Hon gick med på det, så jag genast sa: ”Ta ett djupt andetag, blunda och känna det för sista gången ……” En ”Quick tap” slog ut 80% av den känslomässiga smärtan. Vi gick tillbaka genom historien, och knackade på delar och bitar när de kom upp, och sedan omvandlade ett par olika aspekter av minnet. När hon lämnade kontoret sa hon att hon kände 5 kg lättare, och var gladare och mer avslappnad än hon hade varit på 4 år. Även mina sjuksköterskor kommenterade hur annorlunda hon såg ut när de skrev ut henne. FasterEFT är definitivt snabb nog att använda i en upptagen medicinsk klinik!

3) en 70-årig man med prostatacancer hade en planerad robot radikal prostatektomi operation. Han kom till kontoret några dagar i förväg eftersom han hade brutit ut i hudutslag/nässelfeber över hans mage och ben, och var orolig för att de kan störa operationen.

När jag talade med honom, blev det uppenbart att han var mycket orolig över den kommande proceduren. Jag brukar fråga folk, ”Vad tänker du på för att få den oroliga känslan?” och han svarade att han hade ett minne av sin far som förblödde under en operation gjort 40 år tidigare. Det fanns fortfarande en stor känslomässig laddning när han tänkte på det, så vi gjorde FEFT, rensade upp känslor och omvandlade de, och ”future paced” honom lite, och 100% av ångesten försvann. Han gick över gatan för att se en hudläkare som bekräftade att det var ångest framkallad urtikaria (nässelfeber). Innan han kom hem alla hudutslag hade helt försvunnit, och en dag senare var ångesten fortfarande borta och han var helt klar för operation

4) En akutläkare konsulterade mig att göra en kropp-själ-samråd med  en kvinna i  30-års åldern som var på akuten för en svår migrän huvudvärk och andnöd. Hennes medicinska historia inkluderade trötthet, andfåddhet och fibromyalgi. Hela genomgången var normal, vilket innebär att det inte fanns någon allvarlig bakomliggande orsak eller sjukdom. När jag talade med henne fanns en historia av allvarliga sexuella övergrepp i ung ålder, och även ett par våldtäkter senare i sitt liv. Jag förklarade för henne att tidigare trauman påverkar vår hjärna på amygdalanivå, och detta håller oss i fly-eller -fäkta läge. Vi blir alltid på vakt efter upplevda faror, och att denna kroniska stress orsakar muskelspänning och sensibiliserar nerver, vilka alla leder till verklig fysisk smärta. Dessutom använder den kroniska muskelspänningar en hel del energi. Jag menar inte ”energi” i mystiska termer som ki, chi, prana, Ruach. Jag menar inte att energin ”blockerad”. Jag menar att om du skulle gå omkring att hålla många av dina muskler spända hela dagen varje dag, skulle det göra dig trött. Jag berättade för henne att när vi använder FEFT och rensar bort känslomässiga laddningen av hennes tidigare trauman, och sedan när vi skiftar några av hennes begränsande övertygelser och beteendemönster, skulle hon vara mycket mer avslappnad och mindre på sin vakt, mindre hopkrympt och ha mindre smärta och bättre hälsa.

I en 90 minuters session,  rensades och omvandlades alla gamla minnen och ett antal begränsande övertygelser och mönster också omprogrammerades. Hon skrevs ut från akuten huvudvärk-fri och med fri andning. Dessutom lärde jag henne att knacka på sig själv, något som jag har börjat göra mer nyligen, för att ge patienterna makt att fortsätta sin egen läkning.

ursprungliga engelska texten följer:

A couple of case reports:
1) 33yo male in whom I did a ureteroscopic stone extraction a few weeks prior. At the end of that case, I placed a ureteral stent (soft plastic tube going from the bladder up to the kidney) to allow any postop swelling and inflammation of the ureter to go down. When I saw him back in the office 2 days ago, I needed to look up to the bladder with a flexible cystoscope to grasp and remove the stent. The procedure is done under local anesthetic only; it isn’t super comfortable but isn’t horrible either and takes about 90 seconds. As I went to place the scope but before I even started, this guy was screaming, crying, and having a panic attack. There was no way I could proceed with how he was carrying on and tightening all of his pelvic floor muscles. Having done about 35,000 cystoscopies, this reaction was way out of the norm. I knew he had to have some past experiences or internal representations that he was thinking about that were scaring him so I asked him, ”What are you having to think about to be this scared over the procedure?” he replied, ”A few years ago I was an orderly working in an emergency room. One of the drunk patients pissed off a nurse. The nurse then had me hold down the (screaming, terrified) patient while she forced a foley catheter up his penis and into his bladder.” I asked how much emotional intensity there was and he said it was a 12/10. We did the quick tap and about 4 other rounds, flipped the memory, and got rid of all the emotional charge and fear. At that point he was completely relaxed and the procedure went quickly and easily. The FasterEFT took less than 5 minutes; had I not known about this wonderful healing modality, he would have needed to go to the OR to have the stent removed under general anesthesia

2) a patient of mine was recently diagnosed with an aggressive form of bladder cancer. About 8 years prior I removed a cancerous kidney, and a few years prior to that she had breast cancer. I asked her if she had any recent stressors in her life that could have affected her immune system and allowed the bladder tumor to develop. She said, ”My husband died 4 years ago” and then she started sobbing profusely. So of course I said, ”We all know that stress and negative emotions affect our immune system and our health, would it be okay to clear all of the grief from losing your husband, so we can honor him by remembering the positive gifts he gave you and letting go of the pain.” She agreed, so I immediately said, ”Take a deep breath, close your eyes and feel it for the last time……” The quick tap knocked out 80% of the emotional pain. We went back through the story tapping on parts and pieces as they came up, then flipping a couple of different aspects of the memory. When she left the office she said she felt 10 lbs lighter, and was happier and more relaxed than she had been in 4 years. Even my nurses commented on how different she looked as they checked her out. FasterEFT is definitely fast enough to use in a busy medical clinic!!

3) a 70 year old man with prostate cancer was scheduled for a robotic radical prostatectomy surgery. He came to the office a few days ahead of time because he had broken out in hives all over his abdomen and legs, and was concerned that they might interfere with the surgery. In talking with him, it became obvious that he was extremely anxious about the upcoming procedure. I usually ask folks, ”What do you have to think about in order to get that anxious feeling?’ and he replied that he had a memory of his father bleeding to death during a surgery done 40 years prior. There was still a big emotional charge when thinking about that, so we did FEFT, cleared and flipped that event, future paced him some, and 100% of the anxiety disappeared. He walked across the street to see a dermatologist who confirmed it was anxiety induced urticaria. Before he got home all of the hives had completely resolved, and one day later the anxiety remained gone and he was fully ready for surgery

4) An emergency room physician consulted me to do a mind-body consultation on a woman in her mid-30’s who was in the emergency room for a severe migraine headache and shortness of breath. Her medical history included fatigue, shortness of breath, and fibromyalgia. The entire workup was normal, meaning there was no serious underlying cause or medical condition. In talking with her there was a history of severe childhood sexual abuse at a young age, and well as a couple of rapes later in her life. I explained to her that earlier traumas affect our brain at the level of the amygdala, this keeps us in fight or flight mode and chronically stressed as we are always on guard looking for perceived dangers, and that this chronic stress causes muscle tightness and sensitizes the nerves, all of which leads to real physical pain. Also, the chronic muscle tension and tightness uses up a lot of energy. I don’t mean ”energy” in the mystical term like ki, chi, prana, ruach. I don’t mean the energy is ”blocked.” I mean that if you were to go around holding many of your muscles tense and tight all day everyday, it would make you tired. I told her that as we use FEFT and clear the emotional charge off of her past traumas, and then as we shift some of her limiting beliefs and behavior patterns, she’d be a lot more relaxed, less on guard, less contracted, and have less pain and better health. In a 90 minute session, all the past memories were cleared and flipped as were a number of limiting beliefs and patterns. She was discharged from the emergency room headache-free and breathing freely. I’ll get the group some followup on her. Also, I taught her to tap on herself, something that I have started doing more recently so as to empower the patients to continue their own healing.

2014 mera från Dr Robins:

Had a middle aged woman referred to me recently with a complex chronic pain syndrome. Unfortunately I was running behind in my clinic, and she was booked into a 15 minute time slot instead of the typical 45 minutes that I prefer. I started to get flustered, then just took the attitude that I’d do the best I could in the time I had, and then I prayed for some help. I walked into the room and within seconds she was in tears recounting being raped around age 13. It was clear to me that she was ”in it” and already associated so I said, ”Take a deep breath, close your eyes, and feel it for the last time.”

By the way, when I say that these days, I am so confident in the process that it is almost as if every atom and force in the universe is going to conspire to make that happen. We tapped on her global feeling of overwhelm. Then went to the rape, tapped globally on that, then went back through the story and tapped on the parts and pieces. Lastly we did the ”change the expressions” technique. During the session we went back and forth between the bad memories and and some positive memories, the so called ”good-bad” collapse. I also incorporated some eye movement techniques that Jonah and I have been using with great success.

As Robert says, only 5-10% of FasterEFT is in the tapping, the rest is in the set up and process, defractionating, interrupting the pattern, good-bad collapse, etc. The basis of the eye movements is that whereever the eyes move, this activates different parts of the neurology. Generally speaking, when folks feel bad or stuck or depressed, they tend to look down and thus they are activating that part of their nervous system. So part of eye movements involve looking up. A second component involves having the eyes look side to side, as this activates both hemispheres of the brain. Scientifically its much more difficult to feel anxious or depressed if you are looking at any issue through using both hemispheres. Lastly, we add blinking to the equation as this mimics REM sleep and helps to reset the neurology. I want to give credit to Carl Dourish who got me interested in eye movement stuff and teaches his own method called Visual-Release-Tap which I also use. I have studied Carl’s stuff and done a lot of reading and studying on my own of things like Brainspotting, EMDR, integral eye movement therapy, and come up with a quick modification to use along with FasterEFT.

The way we use the eye movements while tapping, especially if the client is stuck (or if I need to work really fast like with the client mentioned above) is this. At each tapping point I’ll have them look up and to their left, up and to their right, up and to their left, up and to their right, then blink 5 times. Then go on to the next tapping point. When the clients look up, they are looking at approximately the 10 and 2 o’clock positions. This is really powerful at helping break the deeply conditioned neurologic patterns that folks call negative emotions.

With the client above, this was powerfully effective. She walked out with a smile on her face and said this was the first time in her life she could think or talk about the rape with no emotional charge and a smile on her face.